De dilluns a divendres9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Direcció :C/Josep Renau i Berenguer, nº 5 46139 La Pobla de Farnals

service - Assessoria La Creu

Nuestros Servicios

ASSESSORIA: LABORAL, FISCAL, CONTABLE y ADMINISTRATIVA.
https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/departamento-fiscal.jpg

Departament Fiscal

- Assessorament general tributari.
- Elaboració de les declaracions fiscals.
- Confecció d'impostos.
- Planificació fiscal de l'exercici, tant a nivell nacional com internacional.
- Creació i/o reestructuració de societats patrimonials i empresarials.
- Assessorament fiscal integral, individual i de societats.
- Presentació, tramitació, estudi, seguiment i comprovació de les declaracions i liquidacions d'impostos.
- Suport/coordinació en les inspeccions fiscals.
- Anàlisi de la repercussió dels tributs en els estats financers.
https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/Departamento_Laboral.jpg

Departament Laboral

Formalització i registre de contractes de treball en les seues diferents modalitats davant l'INEM.
Tramitació de pròrrogues o modificacions de contractes de treball.
Confecció de rebuts de salaris (nòmines mensuals i pagues extraordinàries).
Confecció de liquidacions i liquidacions de retribucions de treballadors per cessament del treballador a l'empresa pel motiu que siga.
Confecció de liquidació per endarreriments de conveni
Representació davant els requeriments de la Inspecció de treball.
Redacció d'Informes per escrit en matèria laboral
Altes, baixes i modificacions de treballadors.
Confecció de butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2).
Sol·licitud de subvencions i bonificacions a la Seguretat Social en funció del tipus de contractació.
Tràmits d'altes, baixes i modificacions en el règim especial de la Seguretat Social: treballadors autònoms (RETA), treballadors de la llar, representants de comerç, artistes, etc.
Gestió de baixes laborals per malaltia o accident laboral (accidents de treball i malalties professionals).
Assessorament i tràmit de prestacions de la Seguretat Social: assistència social, invalidesa permanent, jubilació, viduïtat i orfandat, auxili per defunció, prestació a favor de familiars, atur i pensions no contributives.
Sol·licitud d'ajornament en el pagament de quotes a la Seguretat Social.
Representació davant els requeriments de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/financiero.jpg

Departament Financer

Elaboració de la seua comptabilitat oficial i de costos.
Assessorament sobre possibles opcions de finançament a curt i llarg termini.
Tramitació davant les institucions públiques competents.
Anàlisi de dades.
Assessorament sobre possibles inversions per a gestionar recursos ociosos.
Assessorament en operacions de leasing, renting, factoring, lease-back i confirming.
Estudi de l'impacte fiscal de les operacions que es duguen a terme.
Optimització dels recursos des d'un punt de vista fiscal.
https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/contabilidad.jpg

Departament Comptable

Organització de factures
Contabilització
Confecció de llibres
Dipòsit de comptes anuals
Informes trimestrals.
Situació.
https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/Departamento_Jurídico.jpg

Departament Jurídic

Assessoria jurídica
Divorci
Dret fiscal i tributari
Dret immobiliari
Cobrament de deutes
Herències
Reclamació de danys
Penal

Assegurances

Assegurances de decesos - Rènting - Assegurances de vida - Assegurances d'automòbils - Assegurances de bicicletes - Plans de jubilació - Plans d'estalvi - Assegurances de salut - Assegurances d'accidents - Assegurances de conveni - Responsabilitat civil - Assegurances multirisc industrial - Assegurances multirisc comerços - Assegurances per a professionals. - Assegurances per a administradors de societats - Assegurances per a la llar - Assegurances d'animals - Assegurances de caçador - Fons d'inversió assegurats - Fons d'inversió amb risc - Caució i credit - Assegurança a la construcció - Assegurança desenal
https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/seguros.jpg

@Copyright Assessoria la Creu SL. | Tots els drets reservats.

Assessoria la Creu SL. | Todos los derechos reservados.